Alle belastingtips op een rij !

BelastingtipsEen paar honderdduizend Nederlanders zwoegen dit weekend nog om hun belastingaangifte voor 1 april de deur uit te krijgen. Hier vindt u alle belastingtips op een rij !

TIP 1: Deadline
De aangifte moet vóór 1 april bij de Belastingdienst binnen zijn. Begin daarom niet te laat met het verzamelen van bonnetjes, bankafschriften en jaaroverzichten. Lukt het onverhoopt niet, bijvoorbeeld omdat u niet alle benodigde gegevens op tijd heeft, vraag dan voor 1 april uitstel aan.

TIP 2: Periodieke giften
Haal fiscaal meer uit uw schenkingen aan goede doelen. U kunt de aftrekbaarheid flink vergroten met een zogeheten ’periodieke gift’. Normaal zijn giften pas aftrekbaar boven een drempel van (1 procent) van uw verzamelinkomen (alle inkomsten) en een maximum van 10 procent van dat inkomen. Bij een periodieke gift gelden geen drempel en geen maximum. Alles is aftrekbaar. Wél dient u bij de notaris vast te laten leggen dat u vijf jaar lang een bepaald goed doel een vast bedrag schenkt. Veel goede doelen regelen dat voor u. Vanwege de notariskosten (vanaf 200 euro) is de periodieke gift pas interessant vanaf een schenking van meer dan 200 euro per jaar.

TIP 3: Culturele giften
In het kielzog van de bezuinigingen in de culturele sector staat de fiscus extra aftrek toe op schenkingen aan culturele doelen. Net als bij andere goede doelen moet deze wel de zogeheten ANBI-status hebben (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een ‘culturele’ gift mag u in aftrek brengen met een opslag van 25 procent. Deze opslag bedraagt maximaal 1250 euro.

TIP 4: Reiskosten woon-werkverkeer
Gaat u met het openbaar vervoer naar uw werk en is de reisafstand meer dan tien kilometer, dan heeft u recht op een aftrekpost. U moet wel over een ov-verklaring (vervoerder) of reisverklaring (werkgever) beschikken. Bij een jaar- of trajectkaart en een ov-jaarkaart hoeft u die verklaring niet aan te vragen, de NS geeft dat automatisch door aan de fiscus. Afhankelijk van de afstand bedraagt de aftrek 436 euro vanaf 10 km enkele reisafstand, oplopend naar 2036 euro vanaf 80 km. Reist u vier dagen per week of meer, geldt de volledige aftrek. Reist u minder vaak, dan moet u deze aftrekpost evenredig verlagen.

TIP 5: Aflossen hypotheek
De lage rente en de vermogensrendementsheffing van 1,2 procent zorgen ervoor dat spaargeld niet veel oplevert. Het kan verstandig zijn dat geld (deels) te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Controleer na het invullen van de aangifte eens wat uw spaargeld u netto heeft opgeleverd. Vergelijk dat met de nettorentelast van uw hypotheek. Is die laatste aanmerkelijk hoger, dan kunt u overwegen het geld te gebruiken om de hypotheek af te lossen. Hou er wel rekening mee dat u dan niet langer vrijelijk over het spaargeld kunt beschikken; het zit als het ware in uw huis. Ook creëert u meer overwaarde en dat heeft gevolgen voor de aftrekbaarheid van een nieuwe hypotheek bij verhuizing.

TIP 6: Maak bezwaar tegen de WOZ-waardering
Meent u dat de gemeentelijke taxatie voor de ozb-heffing uitgaat van een te hoge waardering voor uw woning? Teken dan bezwaar aan tegen deze zogeheten WOZ-waarde. Indien mogelijk nu nog, anders bij die van volgend jaar. Er zijn veel factoren die de waarde van de woning drukken. Niet in het minst de huidige malaise op de woningmarkt. Er zijn echter ook veel omgevingsfactoren die een lagere waarde redelijk maken. Een lagere taxatie scheelt u niet alleen gemeentelijke ozb-heffing, maar werkt ook door in de inkomstenbelasting. Het hebben van een eigen woning leidt namelijk tot een bijtelling op het belastbare inkomen. Dat zogeheten eigenwoningforfait leidt er toe dat u meer belasting betaalt. Hoe hoger de WOZ-waarde, des te hoger is deze bijtelling.

TIP 7: Extra aftrek in box 3
De beste aftrekpost in box 3 vormen zogeheten maatschappelijke beleggingen. Die beleggingen zijn vrijgesteld van de 1,2 procent heffing in box 3, al geldt er wel een maximum. Ook heeft de overheid flink het mes in de aftrek gezet. Onder maatschappelijke beleggingen wordt verstaan: erkende groenfondsen en sociaal-ethische fondsen. De totale vrijstelling voor maatschappelijke beleggingen (dus groene en sociaal-ethische beleggingen samen) bedraagt in 2012 56.420 euro (voor partners geldt het dubbele: 112.840 euro). Naast de vrijstelling in box 3 geldt ook nog een heffingskorting van 0,7 procent in box 1 van het bedrag dat in box 3 is vrijgesteld. Dat levert een fiscaal rendement op van in totaal 1,9 procent. Over 2012 kunt u ook nog investeringen in durfkapitaal (Tante Agaath-leningen) en culturele beleggingen op deze manier aftrekken, in 2013 wordt die mogelijkheid geschrapt. Ook de aftrek voor sociaal-ethische beleggingen gaat dan naar nul.

TIP 8: Lening oude huis nog aftrekbaar
In de huidige woningmarkt komt het steeds vaker voor dat mensen wel een nieuwe woning hebben gekocht, maar de oude nog niet hebben kunnen verkopen. Gelukkig is er aan de bestaande crisisregeling niet getornd. De rentebetalingen voor beide leningen kunnen een verlengde periode van drie jaar lang worden afgetrokken. Die dubbele aftrek vermindert de dubbele lasten van de huizenbezitter, maar neemt ze natuurlijk niet geheel weg.

TIP 9: Verhuren oude woning
De dubbele renteaftrek bij een oude en nieuwe woning verlicht de kosten van twee leningen, maar het is mogelijk dat de lasten toch te zwaar zijn. Een mogelijkheid is dan om de lege woning te verhuren, zodat er wat huurinkomsten binnenkomen. Hiervoor gelden wel voorwaarden, bijvoorbeeld dat de hypotheekverstrekker toestemming moet geven. De verhuurde woning valt dan in box 3 en geldt als het ware als een belegging waarover u 1,2 procent in deze box moet betalen. De hypotheekrente van het verhuurde huis is niet langer aftrekbaar, maar levert evenmin een eigenwoningforfait op. De hypotheeklening op het verhuurde huis valt als schuld in box 3, de huurinkomsten zijn onbelast.

TIP 10: Eenmalig aftrekbaar bij hypotheek
Heeft u in 2012 een huis gekocht? Let dan ook op andere aftrekposten dan de rente van de hypotheek. U kunt onder meer de afsluit- of oversluitkosten aftrekken (of advieskosten), de notariskosten voor de hypotheekakte (niet de koopakte!), de kosten van een taxatie en bij oversluiten de eventuele boeterente. Dergelijke posten worden nog wel eens vergeten omdat ze eenmalig zijn.

TIP 11: Aftrek restschuld
Nieuw bij de aangifte over 2012 is dat huizenbezitters die na verkoop van hun woning met een restschuld zijn blijven zitten, de rente van die schuld nog 10 jaar mogen aftrekken. Dit geldt wel voor huizen die na 28 oktober 2012 zijn verkocht. Ook als die restschuld wordt geherfinancierd. Veel eenmalige kosten van deze nieuwe lening zijn dan eveneens aftrekbaar.

TIP 12: Aftrek ziektekosten
Kosten van ziekte en invaliditeit kunt u aftrekken, mits u voor deze kosten geen vergoeding heeft ontvangen. Voor aftrek geldt er wel een drempel die inkomensafhankelijk is. Alleen de kosten die boven die drempel uitkomen mag u aftrekken. Voor alleenstaanden bedraagt de drempel 1,65 procent van het verzamelinkomen (al uw inkomen), tot 39.618 euro, plus 5,75 procent van het inkomen erboven. Fiscale partners moeten hun inkomens bij elkaar optellen. Voor alleenstaanden (met weinig of geen inkomen) is de minimumdrempel 125 euro, voor fiscale partners het dubbele.

TIP 13: Extra aftrek ziektekosten voor oudere met laag inkomen
Laat u niet te snel ontmoedigen door de hoge aftrekdrempel voor niet-vergoede zorgkosten. Vooral bij een gezinsinkomen onder 34.055 euro is die aftrekdrempel sneller genomen dan gedacht. Onder dat inkomen geldt dat wie op 1 januari 2012 nog geen 65 was, de aftrekbare zorgkosten met 40 procent mag verhogen. Mensen die op 1 januari al wel 65 waren, mogen zelfs 113 procent bijtellen.

TIP 14: Verminder erfbelasting door schenkingen
Ouderen met vermogen kunnen hun kinderen (of anderen) bij hun overlijden erfbelasting besparen door ze elk jaar alvast iets te geven. Dit heet ook wel schenken met de warme hand. U moet dan bij die schenkingen wel binnen de jaarlijkse vrijstelling voor schenkbelasting bijven. Voor kinderen is dat 5030 euro per kalenderjaar per kind (2012). Schenkingen aan derden zijn tot 2012 euro per kalenderjaar vrij van schenkingsbelasting. De bedragen voor 2013 zijn 5141, respectievelijk 2057 euro.

TIP 15: Benut eenmalige hoge schenking
Is uw kind tussen de 18 en 35 jaar? Dan mag u één keer het vrijgestelde schenkingsbedrag verhogen naar 24.144 euro (2012). In 2013 is dat 24.676 euro. Deze regeling geldt ook voor kinderen die ouder zijn dan 35 maar op het moment van de schenking een partner hebben die jonger is dan 35 jaar. Het bedrag kon nog eens verhoogd worden naar 50.300 euro als het kind het geld gebruikt om een studie (kostprijs ten minste 20.000 euro per jaar) te betalen, een eigen woning te kopen of een deel van de hypotheek ermee aflost. In 2013 is dat bedrag 51.407 euro en is de leeftijdsgrens opgehoogd naar 40 jaar.

TIP 16: Papieren schenking
Wilt u schenken, maar wel de beschikking houden over het geld, of zit het geld vast in de woning, in beleggingen of grond? Dan kunt u een papieren schenking doen. Ook deze moet wel binnen de schenkingsvrijstellingen vallen om het gewenste resultaat te verkrijgen. De schenking wordt hierbij in een notariële akte vastgelegd als een schuld die pas bij het overlijden van de schenker opeisbaar wordt. Op dat moment vermindert de schuld de nalatenschap en dus de erfbelasting. Over de schuld op papier betaalt de schenker jaarlijks rente aan de ontvanger. Dit is een extra mogelijkheid om geld belastingvrij naar de volgende generatie over te hevelen. De rente wordt namelijk niet belast bij de ontvanger. Wel eist de overheid dat de rente 6 procent bedraagt.

TIP 17: Onbelaste vergoeding voor vrijwilligers
Heeft u in 2012 vrijwilligerswerk verricht en daarvoor een vergoeding ontvangen? Dan is deze onbelast als deze niet hoger is dan 150 euro per maand en ten hoogste 1500 euro per jaar bedraagt. U hoeft dan niets aan te geven. Heeft u meer ontvangen dan deze bedragen, maar kunt u aantonen dat de hele vergoeding een compensatie is voor daadwerkelijk gemaakte kosten, dan houdt u de belastingvrijstelling.

TIP 18: Wanneer bent u fiscaal partner?
Heeft u een fiscale partner, dan kunt u vaak samen belasting besparen. Vroeger kon u voor fiscaal partnerschap kiezen, nu bent u fiscaal partner of niet. Zo zijn gehuwden en geregistreerde partners die op hetzelfde adres staan ingeschreven, elkaars fiscale partner. Ongehuwde samenwoners zijn fiscaal partner als zij een samenlevingscontract hebben, samen een kind hebben, of één van de partners een kind heeft dat door de ander is erkend. Verder kan ook het opnemen van de partner in de pensioenregeling tot fiscaal partnerschap leiden of het gemeenschappelijke eigendom van de eigen woning. Verwanten als kind, vader of moeder kunnen eveneens fiscaal partner zijn. Beiden moeten dan wel op 31 december 2010 ouder zijn dan 27 jaar.

TIP 19: Verdeel de aftrekposten goed
Fiscale partners mogen elkaar aftrekposten (bijvoorbeeld de hypotheekrente en persoonsgebonden aftrekposten zoals giften, studiekosten en betaalde alimentatie) toeschuiven. Dat kan u samen belasting besparen. De meest verdienende partner kan deze posten namelijk tegen een hoger tarief inkomstenbelasting aftrekken.

TIP 20: Fiscale partners mogen ook schuiven met inkomen en vermogen
De regel is dat aftrekposten beter kunnen worden ondergebracht bij de partner met het hoogste inkomen. Maar ook inkomen en vermogen kan worden verdeeld. Dan is het gunstiger dit fiscaal naar de minder verdienende of vermogende partner met daardoor een lager belastingtarief te schuiven. Het gaat hierbij om vermogen in box 3, inkomens- en vermogensbestandelen van minderjarige kinderen en inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2). Bij het huis kunt u de aftrek (hypotheekrente) en de inkomensbijtelling (eigenwoningforfait) niet van elkaar losweken om strategisch te schuiven. De te verschuiven post betreft het saldo van beide.

TIP 21: Experimenteer met verdeling aftrekposten
De Belastingdienst helpt bij het slim schuiven met aftrekposten en inkomsten. Als u tenminste de aangifte digitaal doet. Na het invullen van de belastingaangifte krijgt u het scherm ‘Verdelen’ waar alle te verdelen posten staan. Door hier de bedragen over beide partners te verdelen ziet u direct wat de invloed is op het belastingbedrag dat u onder aan de streep moet betalen. Wees niet bang hier wat mee te experimenteren om het gewenste resultaat – een lagere belasting – te bereiken. Zorg wel dat u de aangifte verder al volledig en juist hebt ingevuld.

TIP 22: Let goed op de peildatum
Op het moment dat mensen de aangifte naast hun administratie leggen, ontstaat er wel eens verwarring over de peildatum van bedragen. Let hier dus goed op. Zo moet u voor uw aangifte van 2012 niet de WOZ-beschikking van 2013 hebben (met de waarde op peildatum 1-1-2012), maar die van 2012 (met de waarde op 1-1-2011). Verder meet u vermogen in box 3 en de daarvan af te trekken schulden op 1 januari 2012. De hypotheekschuld in uw aangifte (als die in box 1 valt) moet juist gemeten worden op 31 december 2012. Als u in 2012 dus spaargeld hebt gebruikt om uw hypotheek af te lossen, dan wordt de hypotheekschuld in uw aangifte lager, maar uw vermogen in box 3 niet.

TIP 23: Vraag een mantelzorgcompliment aan
Draagt u zorg voor uw vader of moeder? Heeft u ze in huis genomen of bent u tijdelijk bij ze ingetrokken? Vraag dan een mantelzorgcompliment aan. Dan krijgt u dit jaar eenmalig belastingvrij 200 euro. Het is vooral handig op het moment dat uw ouder overlijdt en u dus vermogen erft. Als kind betaalt u normaal gesproken boven een vrijstelling van 19.535 euro 10 procent erfbelasting (Boven de 118.354 euro betaalt u 20 procent). Mantelzorgers worden gezien als partners voor de erfbelasting. Dat betekent dat u tot een erfenis van 616.880 euro geen belasting hoeft te betalen.

TIP 24: Moedig uw kind aan om aangifte te doen
Jongeren zijn vaak niet verplicht om aangifte te doen en velen laten dit dus na. Ze hebben meestal weinig inkomsten en daarom ook weinig aan te geven. Maar scholieren en studenten met bijbanen kunnen vaak geld terugkrijgen door aangifte te doen. Soms tot zelfs honderden euro’s. Om te weten of aangifte doen zin heeft staat hier een rekenhulp waarmee jongeren kunnen zien hoeveel ze kunnen terugkrijgen. Zo krijgen ze een extra zakcentje en raken ze ook vertrouwd met het doen van belastingaangifte.

TIP 25: Pas uw aangifte aan
Hebt u netjes op tijd belastingaangifte gedaan (zoals in de belastingtip van 1 maart aangeraden werd)? Dat is natuurlijk prima, maar het kan geen kwaad om uw aangifte nog eens na te kijken op fouten. Veel mensen gaan de fout in door bedragen bij verkeerde invulvelden te zetten of niet de goede peildatum te kiezen. Bent u iets vergeten, hebt u een foutje gemaakt of is er iets gewijzigd? Dan kunt u de belastingaangifte via het aangifteprogramma gewijzigd opnieuw insturen. Dat kan ook nog na de deadline van 1 april.

TIP 26: Voorkom dubbele belasting over buitenlandse inkomsten
Hebt u inkomsten in het buitenland? Krijgt u nog pensioen uit een land waar uw werkte of hebt u bijvoorbeeld een vakantiehuis in een zonnig oord? Dan geeft u deze uiteraard aan bij uw aangifte. Toch kunt u voorkomen dat u in beide landen belasting betaalt over deze inkomsten. In de aangifte is er ruimte om aan te geven dat u belasting die u betaalt over de 15.000 euro aan pensioen uit Amerika die u eerder als inkomsten in box 1 aangaf, wilt aftrekken om dubbele belasting te voorkomen. Hetzelfde geldt voor vermogensbelasting die u verschuldigd bent over uw vakantiehuis die u in box 3 aangeeft. Per box geeft u de aftrek om dubbele belasting te voorkomen apart aan. De Belastingdienst heeft meerdere methodes om aftrek om dubbele belasting te voorkomen te berekenen. Hier leest u er meer over.

TIP 27: Vraag middeling aan bij een wisselend inkomen
Bent u net begonnen aan uw eerste baan, na een sabbatical weer aan het werk gegaan of is het de tijd gekomen voor een welverdiend pensioen? Dan wisselt uw inkomen waarschijnlijk sterk. Het mooie hiervan is dat door middeling aan te vragen bij de Belastingdienst u dan wellicht honderden euro’s belastinggeld kunt terugkrijgen. U neemt hiervoor de inkomsten en betaalde belasting van 3 jaren achter elkaar. Vervolgens kijkt u of u minder belasting had betaald als u die jaren elk jaar hetzelfde zou verdienen. Het verschil kunt u terugkrijgen. Dus als u een jaar 40.000 bruto verdiende en twee jaren 10.000 euro, dan kijkt u hoeveel belasting u had betaald als u jaarlijks 20.000 euro had verdiend. In dit voorbeeld kunt u meer dan 300 euro terugkrijgen. Op onze website kunt u via een rekenmodel bekijken of u geld kunt terugvragen. Is dit het geval, stuur deze berekening dan met een brief naar de Belastingdienst.

TIP 28: Tel uw contant geld
Veel mensen geven bij het vermogen in box 3 alleen de tegoeden van hun spaarrekeningen en beleggingen op 1 januari 2012 aan. Hierbij vergeten ze geld in contanten. Boven een vrijstelling van 512 euro moet u contant geld aangeven als vermogen. Dit lijkt een hoge vrijstelling, maar u zit er al snel aan. Tel naast munten en biljetten ook cadeaubonnen, spaarvarkens van de kinderen en tegoeden op betaalpassen mee. En net als bij de Zwitserse spaarrekening moet u ook contant geld in francs, ponden en dollars meetellen. Uit een stelling die door onze lezers is beantwoord geeft 85 procent contant geld niet aan bij de aangifte. Doe dit wel. Het is verplicht.

TIP 29: Doe ook aangifte over 2011
Hebt u voor het eerst in jaren belastingaangifte gedaan? Als u de laatste jaren geen aangifte hoefde te doen kan het wellicht slim zijn om dat nu alsnog te doen. Misschien kunt u geld terug krijgen. Hiervoor hebt u nog even de tijd, dit hoeft niet voor 1 april. U kunt aangifte doen tot 5 jaar na het aangiftejaar. Moet u geen aangifte doen over 2012, dan kan dat dus nog tot eind 2017.

TIP 30: Geef uw deel en/of rekening aan
Wat te doen met geld op een gezamenlijke spaarrekening bij de belastingaangifte, vroegen enkele lezers ons. Bij een gezamenlijke rekening kunnen meerdere mensen over het saldo beschikken, maar dat wil niet zeggen dat twee rekeninghouders allebei 50 procent van het tegoed aangeven bij de belasting. Iedereen geeft alleen het deel aan dat hij bezit. Stel dat uw moeder al het geld gestort heeft en u hier ook een bankpas van hebt, dan is het volledig voor haar belast. Als jullie na verloop van tijd besluiten dat u eigenaar bent van een kwart van het geld, dan geeft u ook een kwart aan. Ze heeft u dan overigens ook een schenking gedaan. Ook daar moet u boven een vrijgesteld bedrag aangifte van doen.

Succes met uw aangifte !

Post Tagged with , ,