Wanneer bent u ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als uw activiteiten zich afspelen in het economisch verkeer en als u winst kunt verwachten is er sprake van een bron van inkomen en bent u mogelijk ondernemer voor de inkomstenbelasting. Als u te weinig winst maakt of weinig opdrachtgevers hebt, bent u waarschijnlijk geen ondernemer voor de inkomstenbelasting. Voor de inkomstenbelasting zijn er 3 bronnen van inkomen:

 • winst uit onderneming
 • loon uit dienstbetrekking
 • resultaat uit overige werkzaamheden

Let op, er moet wel eerst sprake zijn van een bron van inkomen. Zie hiervoor bijgaande illustratie van de Belastingdienst.

Bron van inkomen

Onder welke bron uw inkomsten vallen, is afhankelijk van een aantal factoren. De wet en de rechtspraak stellen bepaalde eisen waaraan ondernemers moeten voldoen. Na uw aanmelding beoordeelt de belastingdienst aan de hand van uw omstandigheden of u aan die eisen voldoet. Zij letten bijvoorbeeld op:

 • Maakt u winst? Zo ja, hoeveel? Als u alleen een heel kleine winst hebt of structureel verlies lijdt, is het niet aannemelijk dat u winst gaat maken. Er is dan geen sprake van een onderneming.ondernemer voor de inkomstenbelasting
 • Hoe zelfstandig is uw onderneming? Als anderen bepalen hoe u uw onderneming moet inrichten en hoe u uw werkzaamheden uitvoert, ontbreekt de zelfstandigheid en is er meestal geen sprake van een onderneming.
 • Beschikt u over kapitaal (in de vorm van geld)? Kapitaal is voor veel ondernemingen noodzakelijk. U moet investeren in bijvoorbeeld reclame, inhuur van mensen en verzekeringen. Voldoende kapitaal om een onderneming te starten en enige tijd draaiende te houden, wijzen erop dat u mogelijk een onderneming hebt.
 • Hoeveel tijd steekt u in uw werkzaamheden? Als u erg veel tijd aan een activiteit besteedt zonder dat dat rendement oplevert, is er meestal geen sprake van een onderneming. U moet daarentegen wel voldoende tijd aan uw werkzaamheden besteden om deze rendabel te maken.
 • Wie zijn uw opdrachtgevers? U streeft ernaar meerdere opdrachtgevers te hebben, onder andere om betalings- en continuïteitsrisico’s te verminderen. Wanneer u meerdere opdrachtgevers hebt, neemt uw afhankelijkheid van een of enkele opdrachtgevers af en neemt uw zelfstandigheid toe. Als uw klantenkring echter voornamelijk uit uw familie en vrienden bestaat, wordt u niet als ondernemer aangemerkt.
 • Hoe maakt u uw onderneming bekend naar buiten? U bent voor uw bestaan afhankelijk van opdrachtgevers. Om ondernemer te zijn, moet u zich voldoende kenbaar maken, bijvoorbeeld door reclame, een internetsite, een uithangbord of eigen briefpapier.
 • Loopt u ‘ondernemersrisico’? Bestaat er een kans dat uw opdrachtgevers niet betalen? Gebruikt u uw goede naam voor de uitoefening van uw werkzaamheden? Bent u afhankelijk van de vraag naar en het aanbod van uw producten en diensten? Loopt u ‘ondernemersrisico’, dan hebt u waarschijnlijk een onderneming.
 • Bent u aansprakelijk voor de schulden van uw onderneming? Als u aansprakelijk bent voor de schulden van uw onderneming, dan bent u mogelijk ondernemer.

Voordelen als ondernemer voor de inkomstenbelasting.

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heeft u recht op aftrekposten zoals de MKB-Winstvrijstelling en Investeringsaftrek. Voldoet u ook nog aan het urencriterium dan heeft u recht op Zelfstandigenaftrek en eventueel Startersaftrek. Dit is dus een zeer belangrijke vraag die iedere zelfstandige zichzelf of ook aan ZZP Boekhouder Ede moet stellen.