Staatssecretaris Financiën; kleine ondernemersregeling blijft

De Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft in antwoord op vragen die per brief gesteld werden over btw aangegeven dat hij niet van plan is om de kleine ondernemersregeling af te schaffen. Dat is goed nieuws voor startende en/of kleine ondernemers die hierdoor minder administratieve rompslomp hebben.

Kleine ondernemingsregeling

De staatssecretaris reageert op een brief over vakantiewoningen en de BTW. In de brief wordt gesteld dat het onwenselijk is dat de Staat met de BTW de aanschaf van vakantiewoningen subsidieert. Een van de voorstellen van de opsteller van brief is om de kleine ondernemersregeling in de BTW af te schaffen.

Reactie Wiebes

De reactie van de staatssecretaris is duidelijk en luidt als volgt:

Administratieve verplichtingen die voortvloeien uit de btw drukken relatief zwaar op kleine ondernemers. Om die reden verleent de zogenaamde kleine ondernemersregeling een vermindering van belasting aan kleine ondernemers. Deze vermindering is maximaal even groot als de door de kleine ondernemer af te dragen btw en kan niet hoger zijn dan € 1.345. In dat laatste geval kan de kleine ondernemer verzoeken om ontheven te worden van administratieve verplichtingen.

Gelet op deze functie van de kleine ondernemersregeling ben ik niet voornemens om deze regeling af te schaffen. Wel bezie ik in meer algemene zin de mogelijkheid om de huidige regeling verder te vereenvoudigen. Nader onderzoek zal duidelijk maken of daar mogelijkheden toe zijn.”

Een opluchting voor de ondernemers die nu (of in de toekomst) gebruik maken van de kleine ondernemersregeling.

Hoe bereken ik mijn belastingvermindering vanwege de kleine ondernemersregeling?

Hoeveel belastingvermindering u precies krijgt, hangt af van het btw-bedrag dat u ons zou moeten betalen na aftrek van voorbelasting als u de regeling niet zou toepassen.

Belastingvermindering voor kleine ondernemers

Hoeveel btw zou u
per jaar moeten
betalen aan de Belastingdienst?
Hoeveel vermindering krijgt u?
€ 1.883 of meer Geen vermindering
Meer dan € 1.345 maar minder dan € 1.883 2,5 x (€ 1.883 – (btw-bedrag van vraag 5a van de aangifte – voorbelasting van vraag 5b van de aangifte)) Voorbeeld van vermindering
€ 1.345 of minder De vermindering is gelijk aan
het te betalen btw-bedrag. U hoeft dus geen btw te betalen (maar u moet wel aangifte doen).
U kunt ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen.
€ 0 of minder U krijgt geen vermindering

De vermindering kan nooit hoger zijn dan de btw die u zou moeten betalen. Als u de kleine ondernemersregeling toepast, kunt u dus geen btw-teruggaaf krijgen.

Post Tagged with , ,

You must be logged in to post a comment.